งานประชุมวิชาการ “Built Environment Research Associates Conference, BERAC"หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดและเสนอผลงานวิจัย วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (built environment) โดยเป็นการเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสาธารณชนมากขึ้น ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 ขึ้น ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นเวทีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนำผลงานจากการประชุมวิชาการไปเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
2. เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม
3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเสนองานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองในสาขาวิชาต่าง ๆ แก่สาธารณชนมากขึ้น
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา เพื่อขยายผลในการค้นคว้าวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ
5. เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รายละเอียดโครงการ

การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ) ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใน 5 สาขา ดังนี้

1. Architectural planning in inclusive environment for sustainability
2. Social Science / Urban planning for better life in healthy city
3. Smart Technology for wellbeing and healthy environment
4. Real Estate Development for sustainable development and wellbeing
5. Design Management in future development

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสนำเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อที่ประชุม
2. การจัดประชุมจะเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
3. ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่สามารถนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต
4. ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม
5. ทำให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved