งานประชุมวิชาการ “Built Environment Research Associates Conference, BERAC"หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดและเสนอผลงานวิจัย วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อศาสตร์หลากหลายแขนงที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (built environment) โดยเป็นการเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจงานทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสาธารณชนมากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่แวดวงวิชาการและวิชาชีพในภาพรวม และที่สำคัญ คือ อาจนำผลจากการประชุมวิชาการไปกำหนดเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่จักมีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบและผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

2.เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพและเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองให้เกิด ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม

3.ส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเสนองานวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและ การผังเมืองในสาขาวิชาต่าง ๆ แก่สาธารณชนมากขึ้น

4.สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาเพื่อขยายผลในการค้นคว้าวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ

5.เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

รายละเอียดโครงการ

การจัดประชุมวิชาการซึ่งประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีวิธีการจัดการประชุมวิชาการ ดังนี้

1. การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานออกแบบ ผู้นำเสนอบรรยายประกอบสื่อ และตอบข้อซักถาม เรื่องละ ไม่เกิน 30 นาที

2. การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ผู้นำเสนอจะบรรยาย ประกอบสื่อ และตอบข้อซักถาม เรื่องละไม่เกิน 15- 20 นาที

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสนำเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อที่ประชุม

2. การจัดประชุมจะเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้านสภาพแ วดล้อมสรรค์สร้าง

3. ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา จะสามารถนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือทาง วิชาการในอนาคต

4. ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ ทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม

5. ทำให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน การประชุม (proceedings)

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved