สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานประชุมวิชาการ BERAC

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 02-9869605-6 ต่อ 3015
email: berac.tu@gmail.com

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved