สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


BERAC2019
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
Email: BERAC2019@gmail.com โทร 02-986-6905 ต่อ 3034

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved