การส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา

1. บทความที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
2. ลงทะเบียน และส่งบทความ (บทคัดย่อ) เพื่อขอรับการพิจารณา
3. คณะกรรมการพิจารณาบทความ และแจ้งผลการพิจารณา
4. เปิดรับลงทะเบียนบทความฉบับสมบูรณ์ โดยจัดตามรูปแบบการเขียนบทความที่คณะกรรมการกำหนดไว้
5. ชําระเงินค่าลงทะเบียนและพิจารณาบทความ โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อได้รับผลการตอบรับการพิจารณาบทคัดย่อแล้วเท่านั้น หากท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนได้รับผลการพิจารณาบทคัดย่อ และบทคัดย่อของท่านถูกปฏิเสธ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน ทุกกรณี
6. หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดการ บทความนั้นจะไม่รับการประเมิน

หมายเหตุ
ผลประเมินทั้งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการเท่านั้น

การชำระเงินและขั้นตอนการส่งบทความ

ค่าลงทะเบียน
บทความภาษาไทย หรืออังกฤษ บทความละ 1,500 บาท
เข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ท่านละ 750 บาท
(รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์-รังสิต
บัญชีเลขที่ 050-2-25725-6
ชื่อบัญชี วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
นำส่งรายละเอียดการโอนเงิน แฟกซ์ 02-986-8067 Email: BERAC2019@gmail.com

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved