การลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความและบทความในโปสเตอร์ (หากบทความได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการตอบรับให้นำเสนอแล้ว ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก)

สำหรับผู้ที่นำเสนอบทความ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ สถาปนิก 1,500 บาท
  นักศึกษา 1,000 บาท
     
สำหรับผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ สถาปนิก 800 บาท
  นักศึกษา 500 บาท
 
(ราคานี้ รวมเล่ม proceedings แผ่นซีดีบรรจุไฟล์บทความ ถุงผ้า อาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน)

การชำระเงิน

1. ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ ก็ต่อเมื่อท่านได้รับผลการตอบรับการพิจารณาบทคัดย่อแล้วเท่านั้น

2. หากท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนได้รับผลการพิจารณาบทคัดย่อ และบทคัดย่อของท่านถูกปฏิเสธ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน

3. หากท่านใดไม่จ่ายค่าลงทะเบียน จะไม่ได้รับการประเมินบทความฉบับสมบูรณ์

4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์-รังสิต
บัญชีเลขที่ 050-2-25725-6
ชื่อบัญชี วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
และนำส่งรายละเอียดการโอนเงิน แฟกซ์ที่ 02-9868067

หมายเหตุ

ผลประเมินทั้งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการเท่านั้น


Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved