การประชาสัมพันธ์และกำหนดการงานประชุมวิชาการประจำปี 2562

กำหนดการ แผนการดำเนินงาน
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ปิดรับบทคัดย่อ
วันที่ 1 เมษายน 2562 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
วันที่ 22 เมษายน 2562 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ ลงทะเบียน และชำระเงิน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และให้ผู้เขียนแก้ไข
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ภายหลังการแก้ไข
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 แจ้งผลพิจารณาบทความและประกาศผลการนำเสนอบทความโดยวิธีการบรรยาย (Oral Presentation) หรือ โปสเตอร์ (Poster Presentation)
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ
 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved