การประชาสัมพันธ์และกำหนดการงานประชุมวิชาการประจำปี 2561

กำหนดการ แผนการดำเนินงาน
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ปิดรับบทคัดย่อ (บทความ) และ/หรือ (โปสเตอร์)
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (บทความ) และ บทความในโปสเตอร์
วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ (บทความ) และ (โปสเตอร์)
วันที่ 17 เมษายน 2561 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
วันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์ และให้ผู้เขียนแก้ไข
วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์และบทความที่นำเสนอในรูปโปสเตอร์ ที่แก้ไขแล้ว
วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 แจ้งผลตอบรับ (บทความ) และ (โปสเตอร์)
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ BERAC 9
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
 
 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved