สามารถส่งผลงานที่
https://easychair.org/cfp/berac2019

การส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา
  1. บทความที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
  2. ลงทะเบียน และส่งบทความ (บทคัดย่อ) เพื่อขอรับการพิจารณา โดยไม่กำหนดรูปแบบ (ในกรณีบทความฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย บทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 200 คำ และบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 คำ และในกรณีบทความฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 คำ เพียงอย่างเดียวได้) พร้อมระบุคำสำคัญเพื่อการค้นหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 5 คำ
  3. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ให้พิมพ์บทความลงในไฟล์ขนาดกระดาษ A4 ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 6 หน้า ใช้อักษร Browallia New ขนาด 13 ตัวปกติ โดยสามารถดาวน์โหลด manuscript ได้ที่ (ดาวน์โหลด)

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Copyright © 2010 . BERAC. All rights reserved