POSTER PRESENTATION

รับชมสดผ่าน Youtube

Future Valued Design and Engagement

ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ภินุช เขื่อนปิง
แนวทางการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจเนอเรชั่นแซด พิไลวรรณ เพชรเครือ และ สุปรีดี ฤทธิรงค์
การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการบ้านเดี่ยวระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก ณัฐณิชา สังข์เศรษฐี และศิวาพร กลิ่นมาลัย
การศึกษารูปแบบพื้นที่นำเสนอเรื่องราวและรองรับกิจกรรมภาคพลเมืองสำหรับพิพิธภัณฑ์ประชาชน กรณีศึกษา: อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กัญญาภัค สุวรรณหาร และวิญญู อาจรักษา
“Data Analytic Program of Housing Planning Project for Decision Making” Anurak Promachan
DESIGN PRINCIPLES FOR ENHANCING ACTIVE LEARNING FROM RESEARCH TO DESIGN STRATEGIES TEERADAT JENJAPO

Sustainable Design and Management

ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ
การประเมินการลดความร้อนภายนอกอาคารด้วยวัสดุปูพื้น : กรณีศึกษากลุ่มอาคารพักอาศัยความสูงปานกลางสำหรับผู้มีรายได้น้อย วชรกรณ์ มณีโชติ
การออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ กรณีศึกษา: บ้านปางไฮ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปิยะกมล สายเสมา และภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์
การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศพื้นที่สีเขียว: สู่ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง หทัยรัตน์ ธีรวรวรรณ และภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์
แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัยของผู้มีรายได้น้อยให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการ SERVICE DESIGN กรณีศึกษา: โครงการบ้านมั่นคง สหรัถ จั่นเพชร และอาชัญญ์ บุญญานันต์
การศึกษาการทำงานร่วมกันและเครือข่ายทางสังคมในโครงการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมในประเทศไทยที่ประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร ฐปนวงศ์ ภมรพงศ์อัมพร และอาชัญญ์ บุญญานันต์
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและสถานที่ทำงานรูปแบบ Hybrid Workplace ฐิรวัฒน์ สิทธิฤทธิ์ และชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
แนวทางการวางผังและออกแบบสถาปัตยกรรมในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ กรณีศึกษา: ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เอกวิทย์ เสี้ยวเส็ง และภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์
การศึกษาแนวคิด ESG เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความยั่งยืนในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร นรมน ผิวเกลี้ยง และชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
แนวทางการปรับปรุงทาวน์เฮาส์มือสอง ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค นภัสสร สรสิทธิ์
การศึกษาปัจจัยการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม กรณีศึกษา: จังหวัดนครปฐม วิมลณัฐ ดุลพินิจธรรมา และศิวาพร กลิ่นมาลัย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นที่อาคารราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานขนส่งจังหวัด กุลนิษฐ์ ฝอยทอง และชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
องค์ประกอบกายภาพเพื่อการพัฒนารีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (WELLNESS RESORT) สู่การเป็นรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (WORLD CLASS WELLNESS RESORT) กรณีศึกษา: จังหวัดภูเก็ต ณัฐนันท์ นามขาน และศิวาพร กลิ่นมาลัย
การศึกษาศักยภาพอาคารเก่าเพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์ชุมชนและการท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา: โรงภาพยนตร์ชากแง้วราม่า จังหวัดชลบุรี มัชฌิมา ฉุยกลัด และวิญญู อาจรักษา

Urban Planning and Multi-disciplinary Participation

ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ
แนวทางการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความต้องการของเจเนอเรชั่นแซด กรณีศึกษา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นันท์นภัส ทับทิม

Well-being and Sustainable Building Technology

ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ
แบบจำลองการกระจายลมเย็นบนพื้นที่นอนเพื่อสภาวะน่าสบาย ธฤต รักซ้อน และสุดาภรณ์ สุดประเสริฐ
การศึกษาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสําหรับสํานักงานเก่าในกรุงเทพมหานคร บุญสิตา บุญเกื้อ และศิวาพร กลิ่นมาลัย
การศึกษากระบวกการเคลื่อนที่ของอากาศชื้นภายในปล่องรังสีดวงอาทิตย์ ด้วยโปรแกรมคำนวณพลศาสตร์ของไหล ANSYS-Fluent ธนกฤต โซวติเวชย์ และสุดาภรณ์ สุดประเสริฐ