POSTER PRESENTATION

รับชมสดผ่าน Youtube

Design Management for Future Development

รับชมวิดีโอนำเสนอ
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ
TO STUDY MARKETING COMMUNICATION STRATEGY OF AUTOMOTIVE PARTS BUSINESS FOR GENERATION Z Tanathep Sutthichaisorakul, Surapit Promsit, Archan Boonyanan and Kulachet Mongkol
การศึกษาองค์ประกอบเชิงกายภาพของโครงการที่พักอาศัยและหน่วยพักอาศัย ที่ตอบสนองกับพฤติกรรมกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) นรินทร์ เอี่ยมสะอาด, ศิวาพร กลิ่นมาลัย และทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า
การศึกษาเกณฑ์การประเมินทางสุขภาวะเชิงกายภาพ ในสถานศึกษาของรัฐ ในประเทศไทย จิตตวีร์ รัตนชีวพงศ์ และศิวาพร กลิ่นมาลัย
แนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร ชัญพิชา อัศวปัญญาวงศ์ และธรรม์ เด่นดวง
แนวทางการออกแบบพื้นที่กิจกรรมทางกายภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับคนเมือง พนิดา แผ้วเกษม และชมพูนุท คงพุนพิน

Architectural Design and Management for Future Environments

รับชมวิดีโอนำเสนอ
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ
แนวทางการออกแบบแผงกันแดดเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภูมิสำหรับอาคารประเภทตึกแถวในกรุงเทพมหานคร คชา ว่องมหาชัยกุล และภฤศมน คำมะสอน
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อบำบัดความเครียด ศักดิธัช นิลสวย และชมพูนุท คงพุนพิน
แนวทางในการออกแบบอาคารสำนักงานให้เช่าเพื่อตอบรับการทำงานในอนาคต ภณิศชาติ์ ปลื้มวีระจิตต์ และสันติรักษ์ ประเสริฐสุข
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้งานพื้นที่ส่วนสนับสนุนในแผนกปฏิบัติการ 24 ชั่วโมงของโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ปิยปวีณ์ สุขขี และชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
การออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อคนไร้บ้าน อรวรา อธิการโกวิทย์ และสันติรักษ์ ประเสริฐสุข
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกายภาพที่สนับสนุนการทำงานรูปแบบ Remote working: กรณีศึกษาบริษัท The Standard อาทิตยา คล่องณรงค์ และชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
การเตรียมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สำนักงานช่วงวิกฤต COVID-19 : กรณีศึกษา อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) นัทวรรณ นามวิเศษ และชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
ความพึงพอใจของพนักงานในสถานที่ทำงานที่ได้รับมาตรฐานอาคาร WELL นิศารัตน์ โพธิดก และชัยวัฒน์ ริรัตนพงศ์
แนวทางการออกแบบประสบการณ์สำหรับศูนย์การค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโภค กรินรัตน์ ศิรินาม และสันติรักษ์ ประเสริฐสุข
การศึกษาปัจจัยการปรับเปลี่ยนทรัพยากรกายภาพของ โครงการศูนย์การค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า สุธิดา แซ่เฮง และชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกเพื่อรองรับผู้สูงอายุ เบญญาภา กิตติอาภรณ์พล และพีรดร แก้วลาย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารายละเอียดโครงการรูปแบบใหม่ในโครงการแบบผสม :กรณีศึกษาโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัณฑิตา สังฆ์การีย์ และพีรดร แก้วลาย
สื่อสังคมออนไลน์กับการรับรู้คุณค่ามรดกวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวคาเฟ่ในเมืองประวัติศาสตร์อยุธยา โยธินี ภาคมณี, จุฬวดี สันทัด และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์ของย่านชุมชนเมืองเก่า ในเขตพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา ศุภากร ไชยเฉลิม, จุฬวดี สันทัด และจาตุรงค์ โพคะรัตนศิริ
การศึกษาการปรับปรุง พื้นที่สำนักงานสำหรับการทำงานแบบยืดหยุ่น วัชรธร พรรณสวัสดิ์ และชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
แนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิษณุพงศ์ พัฒนพัวพันธุ์ และสุปรีดี ฤทธิรงค์
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมกายภาพในการเรียนเพื่อสนับสนุนการใช้งานพื้นที่อาคารเรียนในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภควดี ประไพวรรณ์กุล และชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
แนวทางการจัดการพื้นที่ของอาคารสำนักงานช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 อภิชาติ ชื่นบุบผา และชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
การศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใช้สอยภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ฐานียา สุภาไชยกิจ และญาณินทร์ รักวงศ์วาน
การออกแบบโครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในสถาณการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อชิรญา เทียนเจริญ และชมพูนุท คงพุนพิน
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพของสถานศึกษาปฐมวัย ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อทางการหายใจ เมชญา ปราบโจร และพีรดร แก้วลาย
แนวความคิดการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบอาคารขนาดเล็ก เพื่อรองรับแผ่นดินไหว และส่งเสริมความยั่งยืน : กรณีศึกษา อาคารโรงเรียนพอดี พอดี 3 โครงการ ในจังหวัดเชียงราย พีรกานต์ รุณมณีรัตน์ และพิยะรัตน์ นันทะ
สถานภาพของอาคารสำนักงานอัจฉริยะในประเทศไทย และบทบาทของสถาปนิกในการออกแบบและพัฒนาโครงการ ปรานตา รัตนอภิรมยกิจ และพีรดร แก้วลาย
แนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดเพื่อรองรับตลาดกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ศสิพร อำนวยเดชกร และพีรดร แก้วลาย
แนวทางปรับเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องระบบนิเวศในพื้นที่ป่า กรณีศึกษา ม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณัฐพล คำอ้ายกาวิน และภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

Energy Efficiency and Climate Mitigation for Future Built-environments

รับชมวิดีโอนำเสนอ
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ
การพัฒนาวัสดุพลาสติกรีไซเคิลโปร่งแสง สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเปลือกอาคาร ชนิกานต์ จันทร์เกษม และภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
การประเมินประสิทธิภาพของการผลิตไอน้ำจากการลดความชื้นของชานอ้อย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวล กมล เฟื่องเจริญ และวิทยา ยงเจริญ
การศึกษาการลดอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ำผ่านผิววัสดุในพื้นที่สันทนาการ พรชัย เจริญเสน และสุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

Real Estate Development for Sustainable Development

รับชมวิดีโอนำเสนอ
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ
การศึกษาลักษณะกายภาพของพื้นที่ชานเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาลักษณะกายภาพของโครงการบ้านจัดสรรระดับกลาง กฤตภาส ฐิตะพันธ์ และศิวาพร กลิ่นมาลัย
การศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อรุณโรจน์ องอาจเชาว์เลิศ, สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล และคัดเขต บุนนาค
การศึกษาข้อมูลแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับผู้พัฒนาโครงการในการบริหารทรัพยากรอาคารชุดพักอาศัย กรณีศึกษาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ภาณวิชญ์ วิชญภาณ, เอนก สุวรรณชัยสกุล และกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยให้เช่าภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ภัศศาราลักษณ์ สุขประเสริฐ, กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ และสิทธิชัย นาคสุขสกุล
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน LEED ของโครงการที่ใช้ประโยชน์แบบผสมในกรุงเทพมหานคร นริสา ปัทมบรรณ, ศิวาพร กลิ่นมาลัย และพีรดร แก้วลาย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบประยุกต์ วราลี ธัมวิสุทธิวรากร และกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
การศึกษาการปรับกลยุทธ์การตลาดของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ในจังหวัดชลบุรีจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อัฐชัย ศิริพรรณเจริญ และวุธพงศ์ ลาภเจริญ

Smart Technologies for Future Environments

รับชมวิดีโอนำเสนอ
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบเพื่อการออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรมด้วยความจริงเสริม จิรนันท์ ตันตยานนท์ และชาวี บุษยรัตน์

Social Science / Urban Planning and Design for Reimaging City

รับชมวิดีโอนำเสนอ
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ
ผลกระทบของการคาดการณ์การขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อความเสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัชรีญา ดีสุพจน์, มานัส ศรีวณิช และนิติ เอี่ยมชื่น
รูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในการใช้พื้นที่สาธารณะ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019: กรณีศึกษา ย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร วรชา ภู่ทอง และจุฬวดี สันทัด
การศึกษาโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดวิธีการรักษาผู้ป่วยแบบผสมผสานทางร่างกายและจิตใจ กชกร รัตนวัน และชมพูนุท คงพุนพิน
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ทางวัฒนธรรม การพัฒนาย่าน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา : ย่านเจริญกรุง กัญญ์วรา เจริญรัชต์ และพีรดร แก้วลาย
การให้คุณค่า ความหมาย และการใช้สอยของอาคารโบสถ์รูปทรงอีสาน (สิม) และโบสถ์รูปทรงภาคกลาง ของชาวอีสาน กรณีศึกษาวัดในจังหวัดขอนแก่น ชยพล มัชมณฑล และญาณินทร์ รักวงศ์วาน
ความสอดคล้องระหว่างพื้นที่ใช้สอยในโครงการอสังหาริมทรัพย์กับการเพิ่มทักษะและความสามารถของเยาวชน กรณีศึกษา : Dynamo Eindhoven, Samyan Mitrtown และ Friend Corner เจตน์ ทองขจร และถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน